Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend, handelend onder de naam Werkom, en van de Werkom Diensten B.V. , gevestigd te Zaanstad (verder te noemen WERKOM).

Deze voorwaarden gelden ook voor alle dochtervennootschappen van WERKOM (in de zin van artikel 2:23a BW). Een exemplaar van de Algemene voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van en met WERKOM.
Het algemene deel van deze algemene voorwaarden wordt geacht deel uit te maken van alle overeenkomsten tussen WERKOM en opdrachtgevers, tenzij of voor zover het bijzondere deel met de daarin genoemde branchevoorwaarden van toepassing is.

ALGEMEEN DEEL

1. Toepasselijkheid

 1. 1.1 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. 1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien WERKOM deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Een dergelijke afwijking van de algemene voorwaarden geldt alleen voor de aanbieding c.q. overeenkomst waarvoor de afwijkende bepaling opgesteld is.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. 2.1 Alle door WERKOM gedane aanbiedingen en offertes, daarbij inbegrepen afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en dergelijke, zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

 2. 2.2 Een aanbieding of offerte als bedoeld in 2.1 kan door WERKOM te allen tijde worden herroepen in welke vorm dan ook, tot het moment waarop de wederpartij de aanbieding heeft aanvaard door schriftelijke kennisgeving daarvan aan een bevoegde vertegenwoordiger van WERKOM.

 3. 2.3 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de op het moment van afgifte geldende prijzen en omstandigheden. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd voor de aflevering zal WERKOM het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van geplaatste orders door de wederpartij.

 4. 2.4 Voor fouten en afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten voorkomend in brochures, offertes en aanbiedingen van WERKOM is WERKOM niet aansprakelijk.

 5. 2.5 De door WERKOM verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en dergelijke, blijven haar onvervreemdbare eigendom en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden ter inzage of ter beschikking worden gesteld.

 6. 2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. OVEREENKOMST

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met WERKOM eerst dan tot stand, doordat een aanbieding of offerte schriftelijk door de wederpartij is aanvaard of een opdracht schriftelijk door WERKOM is bevestigd dan wel indien WERKOM de opdracht uitvoert. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de dag waarop de aanbieding of offerte is aanvaard dan wel de wederpartij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel nadat door WERKOM een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht.

3.2 Indien de aanvaarding van de wederpartij (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is WERKOM daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WERKOM schriftelijk anders aangeeft.

3.3 Indien en voor zover van de onderhavige algemene voorwaarden wordt afgeweken dienen deze afwijkingen uitdrukkelijk door WERKOM te zijn vermeld in de schriftelijke aanbieding, offerte, dan wel de opdrachtbevestiging.

3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens WERKOM gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen, binden WERKOM slechts indien en voor zover deze door een daartoe bevoegde persoon schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Indien daartoe naar haar oordeel gronden zijn, is WERKOM gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst haar verplichtingen op te schorten en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen op door WERKOM te stellen voorwaarden, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.6 WERKOM is bevoegd om – indien dit naar haar oordeel noodzakelijk dan wel wenselijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht – bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarbij de kosten daarvan aan de wederpartij zullen worden doorberekend zonder dat daardoor de aan de wederpartij verstrekte prijsopgaven worden beïnvloed.

4. ANNULERING

 1. 4.1 Opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voor zover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:
  a. WERKOM stemt uitdrukkelijk schriftelijk met de annulering in;
  b. De annulering dient plaats te vinden voordat WERKOM met de

  overeengekomen werkzaamheden is begonnen;
  c. De wederpartij betaalt bij wege van schadevergoeding een bedrag dat gelijk

  is aan 19% van het voor de te verrichten werkzaamheden of het voor de te leveren zaken overeengekomen bedrag, tenzij WERKOM aantoont dat de werkelijke schade hoger ligt en/of (deel)betalingen voor de verrichte werkzaamheden reeds hebben plaatsgevonden.

 2. 4.2 De wederpartij is verplicht WERKOM te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

5. PRIJZEN

 1. 5.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk en uitdrukkelijk als zodanig door WERKOM aan de wederpartij is kenbaar gemaakt. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en invoerrechten en exclusief andere belastingen of heffingen.

 2. 5.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht WERKOM niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of tot het leveren van een deel van de zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 3. 5.3 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is WERKOM gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.

 4. 5.4 Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een opdracht door of namens de wederpartij zijn geheel voor haar rekening.

6. LEVERING EN LEVERTIJDEN

 1. 6.1 Tenzij in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging anders is vermeld, vindt (af-) levering van zaken door WERKOM plaats af fabriek, magazijn of opslagplaats. Als tijdstip van (af-)levering geldt het moment waarop de zaken de fabriek, het magazijn of de opslagplaats van WERKOM verlaten, dan wel het moment van mededeling aan de wederpartij dat de zaken ter aflevering gereed liggen. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door WERKOM, in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is vermeld.

 2. 6.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij (af-) levering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren terstond na de mededeling van WERKOM, dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

 3. 6.3 Eventuele tekorten of beschadigingen bij (af-)levering, dient de wederpartij op de afleveringsbon of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd; reclames dienaangaande worden alsdan niet meer in behandeling genomen.

 4. 6.4 WERKOM is gerechtigd in gedeelten (deelleveranties) te leveren, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, de wederpartij is alsdan tot betaling gehouden overeenkomstig artikel 18.

 5. 6.5 De in de aanbieding, opdrachtbevestiging en overeenkomst genoemde levertijden worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zo goed mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijd, ongeacht de oorzaak, geeft de wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding, dan wel recht op verandering van betalingsvoorwaarden of op korting, noch recht op annulering van de order, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van WERKOM.

 6. 6.6 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, dan worden zij voor haar rekening en risico opgeslagen. Alsdan wordt door de wederpartij een direct opeisbare boete verbeurd van € 1.000,= (zegge: duizend euro) per dag, zulks naast de door WERKOM in rekening te brengen opslagkosten. Voor beschadiging en/of bederf van de zaken is WERKOM niet aansprakelijk.

7. TRANSPORT/VERPAKKING/RISICO VAN ZAKEN

7.1 Het transport en de verzending van zaken geschieden, behoudens andersluidende afspraak, voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor het transport op het in de aanbieding c.q. de orderbevestiging vermelde tijdstip dan wel op een door WERKOM tenminste 23 uur van te voren aan te zeggen dag of, bij gebreke van een aanzegging, op de laatste werkdag van de overeengekomen leveringstermijn.

7.2 In afwijking van artikel 7.1 kunnen partijen, doch slechts schriftelijk, overeenkomen dat het transport voor rekening en/of risico van WERKOM geschiedt. WERKOM zal alsdan de wederpartij tijdig in kennis stellen van de datum van vertrek of het te verwachten tijdstip van aankomst op de plaats van bestemming. De wederpartij is gehouden de zaken terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan WERKOM gerechtigd is de aan dit verzuim verbonden kosten van vervoer en opslag door te berekenen.

7.3 De wijze van verpakking wordt, indien hierover in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging niets is vermeld, door WERKOM bepaald.

7.4 Eventuele additionele wensen van de wederpartij inzake transport en verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij de meerkosten daarvan draagt.

8. UITVOERING

8.1 Werkzaamheden worden zoveel mogelijk overeenkomstig de voorschriften, afbeeldingen, specificaties en/of tekeningen en modellen van de wederpartij uitgevoerd, indien en voor zover daarvan uit de offerte of aanbieding en/of uit de opdrachtbevestiging blijkt. Voor zover niet anders is overeengekomen, zijn alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde (hulp-)materialen en speciale gereedschappen voor rekening van de wederpartij. Deze draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor dat de benodigde zaken, tekeningen en dergelijke tijdig kosteloos op de juiste plaats en, voor zover nodig, op de juiste wijze geïnstalleerd ter beschikking van WERKOM staan.

8.2 Door WERKOM vervaardigde afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en gereedschappen en dergelijke, blijven haar onvervreemdbare eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Hulpmaterialen en speciale gereedschappen als bedoeld in dit artikel, voor zover eigendom van de wederpartij, worden geacht om niet aan WERKOM in eigendom te zijn overgedragen, indien zij nog in de ruimte van WERKOM aanwezig zijn na verloop van één jaar na uitvoering van de laatste opdracht, waartoe zij hebben gediend.

8.3 De wederpartij is verantwoordelijk voor de goede kwaliteit en deugdelijkheid van zaken die zij aan WERKOM ter bewerking heeft geleverd.

9. VERZEKERING

9.1 De wederpartij is gehouden alle door haar aan WERKOM ter bewerking of voor andere doeleinden in het kader van een opdracht aan WERKOM ter beschikking gestelde zaken hoe ook genaamd, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle voorkomende risico’s gedurende de tijd dat deze zaken onder beheer en/of in de risicosfeer van WERKOM zijn.

9.2 WERKOM is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van WERKOM, niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van aan haar ter beschikking gestelde modellen, tekeningen, gereedschappen en (hulp)materialen.

10. OVERMACHT

 1. 10.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan de schuld van WERKOM te wijten is of die niet aan WERKOM krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt alsmede elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door WERKOM onmogelijk is dan wel redelijkerwijs niet (meer) van WERKOM kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, schade aan gewassen als gevolg van klimatologische omstandigheden, machinestoringen, brand, geweld, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij WERKOM c.q. bij haar leveranciers, alsmede toerekenbare tekortkomingen van derden waardoor WERKOM haar verplichtingen niet (meer) kan nakomen, en voorts iedere omstandigheid buiten de macht van WERKOM.

 2. 10.2 Indien naar het oordeel van WERKOM de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft WERKOM het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die overmacht oplevert is opgeheven.

 3. 10.3 Is naar het oordeel van WERKOM de overmachtssituatie van blijvende aard, waarmee gelijk wordt gesteld een periode van langer dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zonder dat er een verplichting van WERKOM ontstaat tot vergoeding van schade.

 4. 10.4 WERKOM is te allen tijde, ook na ontbinding, gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die ter nakoming van de betreffende overeenkomst reeds zijn verricht.

11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. 11.1 WERKOM is niet aansprakelijk voor enige schade of gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, en of die wordt geleden door de wederpartij of door derden, tenzij de wederpartij aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van WERKOM.

 2. 11.2 De door WERKOM te betalen schadevergoeding in het geval van opzet of grove schuld is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken/verrichte werkzaamheden dan wel tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraars van WERKOM daadwerkelijk aan WERKOM uitgekeerde schadepenningen.

12. RECLAMES

12.1 Reclames worden slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze binnen 7 dagen na levering/uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk ter kennis van WERKOM zijn gekomen, na het verstrijken van welke termijn ieder recht van de wederpartij op reclame vervalt. De wederpartij zal geen reclames kunnen indienen met betrekking tot zaken, die hij heeft verkocht dan wel heeft bewerkt of verwerkt. Teruggave van geleverde zaken kan uitsluitend geschieden met uitdrukkelijke instemming van WERKOM en op de daarbij door WERKOM te bepalen voorwaarden.

 1. 12.2 De wederpartij is verplicht WERKOM in de gelegenheid te stellen de reclames te (laten) onderzoeken en vast te leggen. In het geval daaruit een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van WERKOM blijkt zal zij te haren keuze hetzij de fouten, gebreken of klachten verhelpen, hetzij een prijsreductie geven. De prijsreductie zal nimmer de factuurprijs van het geleverde overschrijden.

 2. 12.3 De wederpartij is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens WERKOM op grond van een ingediende reclame op te schorten.

 1. 12.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na verzenddatum der facturen. Bij niet tijdige indiening vervalt het recht op reclame.

 2. 12.4 Ook indien een reclame tijdig bij WERKOM is ingediend heeft de wederpartij nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 3. 12.5 Onverminderd het vorenstaande vervalt iedere vordering van de wederpartij op WERKOM drie maanden nadat de vordering is ontstaan, maar in ieder geval drie maanden nadat de levering / uitvoering werkzaamheden heeft plaatsgevonden.


13. ZAAKSVORMING

WERKOM wordt en blijft eigenaar van roerende zaken die in het kader van de overeenkomst met de wederpartij zijn gevormd of ontstaan door vermenging of anderszins, in ieder geval zolang de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook, inclusief rente, kosten en/of schadevergoeding jegens WERKOM heeft voldaan.


14. RETENTIERECHT

WERKOM is gerechtigd alle zaken, documenten en gelden van de wederpartij, die zij uit welke hoofde dan ook, onder haar heeft, onder haar te houden en de afgifte daarvan te weigeren c.q. op te schorten, voor alle vorderingen die WERKOM op de wederpartij heeft of mocht krijgen.


15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. 15.1 Voor zover zij daarvan eigenaar is behoudt WERKOM de eigendom van alle door haar aan de wederpartij geleverde zaken, waaronder zaken die gevormd zijn door WERKOM, zolang de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens WERKOM, uit welke hoofde dan ook, inclusief rente, kosten en/of schadevergoeding jegens WERKOM heeft voldaan.

 2. 15.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd het geleverde te vervreemden of op enige wijze over de geleverde zaken te beschikken, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WERKOM.


16. PANDRECHT

WERKOM heeft een pandrecht op alle zaken, documenten en gelden die WERKOM uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de wederpartij heeft of mocht krijgen.


17. ONTBINDING

Indien de wederpartij niet, althans niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige met WERKOM gesloten overeenkomstvoortvloeit, alsmede ingeval van beslaglegging, surseance van betaling, faillissement of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij heeft WERKOM het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, onverminderd het recht van WERKOM op nakoming of schadevergoeding. WERKOM is verder gerechtigd, ter voldoening van haar opeisbare vorderingen haar aanspraken op grond van de artikelen 14 tot en met 16 uit te oefenen op de reeds geleverde of nog te leveren zaken, onverminderd aan WERKOM toekomende aanspraken wegens schadevergoeding.


18. BETALING

 1. 18.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling ofwel bij (af-)levering te geschieden zonder enige korting of enig recht op verrekening of opschorting, ofwel door overmaking op een door WERKOM aan te wijzen bankrekening, en wel binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De op de bankafschriften van WERKOM aangegeven valutadatum is bepalend voor het vaststellen van het tijdstip van betaling.

 2. 18.2 De door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op door WERKOM gemaakte (invorderings-) kosten, vervolgens in mindering op de aan WERKOM verschuldigde rente en tenslotte tot vereffening van openstaande facturen op basis van anciënniteit.

19. RENTE EN KOSTEN

 1. 19.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke (handels-) rente, vermeerderd met een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.

 2. 19.2 Alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 14% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag met inbegrip van de wettelijke (handels-)rente en verhoogd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

20. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. 20.1 De intellectuele eigendomsrechten (IE) op door WERKOM vervaardigde zaken, berusten bij WERKOM.

 2. 20.2 WERKOM verkrijgt het IE op een door wederpartij aan WERKOM ter be- en/of verwerking toevertrouwde zaak, voor zover deze be- en/of verwerking tot gevolg heeft dat de in opdracht van de wederpartij vervaardigde zaak als een oorspronkelijk werk in de zin van de Auteurswet moet worden beschouwd.

 3. 20.3 Voor zover de IE bij wederpartij berusten, vrijwaart wederpartij WERKOM van eventuele claims van derden die zich op het standpunt stellen dat WERKOM in het kader van de uitvoering van de met wederpartij overeengekomen opdracht, inbreuk heeft gemaakt op de IE van die derde.

21. GESCHILLEN

 1. 21.1 Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland.

 2. 21.2 Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van partijen om het nader overeen te komen een geschil te doen beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.

BIJZONDER DEEL

1. TOEPASSELIJKHEID

 1. 1.1 De in dit deel van toepassing verklaarde branchevoorwaarden stellen het bepaalde in het algemeen deel terzijde, met uitzondering van de betalingsvoorwaarden in artikel 18 van het algemeen deel en hetgeen overigens in dit bijzonder deel wordt bepaald.

 2. 1.2 Geschillen over de betalingsvoorwaarden van artikel 8 van het algemeen deel worden beslecht conform de geschillenregeling van artikel 21 van het algemeen deel.

 3. 1.3 Voor de volgende activiteiten hanteert WERKOM branchevoorwaarden, zoals die luiden op de dag van de aanbieding:

  • voor de hoveniersactiviteiten van Werkom Groen en schoon, Wortel en Co en

   Total Garden Care: de algemene voorwaarden van de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners (VHG);

  • voor de schoonmaakactiviteiten van Werkom Groen en schoon: de algemene

   voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden (OSB);

  • voor detacheringen: de Algemene Voorwaarden DetaNet;

  • op de producten en diensten van Businesspost: de Algemene Voorwaarden Business Post.

Nog geen account?
Schrijf je snel in!
Na het aanmaken van een account kan je direct solliciteren en informatie over je uitkering bekijken
Account aanmaken